Walton , Autumn on the Lake, Oil, 24 x 20 inches

Walton , Autumn on the Lake, Oil, 24 x 20 inches