Sheehan- Moonlight Reflections, Oil, 20 x 16

Sheehan- Moonlight Reflections, Oil, 20 x 16